Presenter's Profile | PresentationTube

Len Bass {lbass}Infrastructure security 1
Len Bass
176 views | June 13 2020


microservices?
Len Bass
107 views | April 21 2020


secure development 2 2020/sm
Len Bass
127 views | March 10 2020


post production 2020/sm
Len Bass
156 views | March 10 2020


container management 2020/sm
Len Bass
201 views | March 10 2020


containers 2020/sm
Len Bass
235 views | March 10 2020


Virtual Machines 2020/sm
Len Bass
203 views | March 10 2020


what is devops 2 sm 2020
Len Bass
542 views | March 10 2020


Rafter case study
Len Bass
129 views | July 17 2019


Atlassian case study
Len Bass
170 views | July 11 2019


Source D case study
Len Bass
171 views | July 11 2019


secure development 2
Len Bass
148 views | March 04 2019


Secure development 1
Len Bass
178 views | March 04 2019


Disaster recovery
Len Bass
220 views | March 04 2019


postproduction
Len Bass
172 views | March 04 2019


pipeline 3
Len Bass
231 views | March 04 2019


deployment pipeline 2
Len Bass
224 views | March 04 2019


Deployment pipeline 1
Len Bass
272 views | March 04 2019


configuration management
Len Bass
277 views | March 04 2019


microservices 2
Len Bass
271 views | March 04 2019


microservices 1
Len Bass
296 views | March 04 2019


internet security 2
Len Bass
260 views | March 04 2019


infrastructure security 1
Len Bass
258 views | March 04 2019


container management
Len Bass
196 views | March 04 2019


The Cloud 2
Len Bass
279 views | March 04 2019


The Cloud 1
Len Basss
267 views | March 04 2019


Networking 2
Len Bass
418 views | March 04 2019


networking 1
Len Bass
387 views | March 04 2019


Containers
Len Bass
177 views | March 04 2019


VM
Len Bass
249 views | March 04 2019


what is devops 2
Len Bass
275 views | March 04 2019


what is devops 1
Len Bass
608 views | March 04 2019